تقویم اجرایی آزمون های همزمان در سال 1390 سراسر کشور


 

مرحله

مهلت ثبت نام

از تاریخ

لغایت

اول

15/1/90

21/1/90

دوم

24/2/90

29/2/90

سوم

11/4/90

15/4/90

چهارم

22/5/90

27/5/90

پنجم

5/7/90

10/7/90

ششم

18/8/90

25/8/90

هفتم

19/9/90

26/9/90

هشتم

9/11/90

15/11/90

 

 

گزارش تخلف
بعدی